Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami.
  2. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  3. Sprzedawca, dostarczając kupującemu sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Wymiana zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego jest dokonywana za zasadzie ekwiwalentności i proporcjonalności, a więc sztuka za sztukę jeden (tj. przy zakupie jednego nowego sterownika klient ma prawo oddać jeden stary sterownik). Dla zamówień internetowych z dostawą kupujący zobowiązany jest przed zakupem do zgłoszenia do sprzedawcy chęci oddania zużytego sprzętu, o ile spełnia w/w warunki, mailowo na adres: [email protected]. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje stacjonarnie pod adresem: PROSAT, ul. Rudzka 107, 47-400 Racibórz.
  4. W każdym sklepie o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego Kupujący ma możliwość zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Warunkiem oddania zużytego sprzętu bez konieczności zakupu nowego sprzętu, jest to by żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie przekraczał 25 cm. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje stacjonarnie pod adresem: PROSAT, ul. Rudzka 107, 47-400 Racibórz
  5. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, w przypadku gdy naprawa sprzętu przyjętego do punktu serwisowego jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
  6. Nieprzyjmowany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który z uwagi na jego zanieczyszczenie może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przyjmujących zużyty sprzęt, a także niekompletny zużyty sprzęt oraz części pochodzące ze zużytego sprzętu, których zbieranie jest zakazane. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, podzespołów, części składowych i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
  7. W w/w przypadkach kupujący powinien przekazać zużyty sprzęt do właściwego punktu zbierania zużytego sprzętu lub podmiotu prowadzącego zakład przetwarzania odpadów, np. PSZOK.
  8. W biuletynie informacji publicznej każdej gminy można znaleźć wykaz najbliższych podmiotów, którym można zwrócić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wykaz wszystkich punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są poprzez korzystanie z wyszukiwarki w państwowym rejestrze BDO pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?pageNumber=1&placeType=residenceOrBusinessAddress&t=1643629093879&tables=ActivityScope4Table2

W trosce o środowisko i zgodnie z postanowieniami ustaw firma PROSAT Fojcik Sp.j. zarejestrowana w bazie BDO pod numerem 000269073, dostępnej pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/